Praat mee in de ALV

Meepraten over Athlos kan altijd, en zeker ook tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 12 april. Alle leden zijn welkom. 


Het bestuur van Athlos is druk met meerdere onderwerpen. Een aantal daarvan komt ook aan de orde tijdens de ALV. 

Voor de agenda en de bijbehorende informatie en voorstellen lees je de speciale editie van De Wissel.

 

  

Waardering
Een voorstel voor aanpassing van ons huidige beleid aangaande
waardering en beloning van vrijwilligers en trainers is op 29 januari besproken met de trainers van de baan- en wegatletiek, wandelen en triatlon. Op 19 februari spreken we hierover met vrijwilligers, waarop de huidige regeling van toepassing is. 


Vrijwilligerstaken
Er is een projectgroep ingesteld onder leiding van Athlos-lid Hans van de Wassenberg, die 

uitwerking gaat geven aan het besluit van de Algemene Ledenvergadering tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement (art. 22).
Hierbij is bepaald dat alle leden van Athlos de plicht hebben tot het verrichten van vrijwilligerstaken ten behoeve van de vereniging voor ten minste acht uur per kalenderjaar. Voor leden die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt, worden de ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) voor deze diensten aangezocht, dit ten behoeve van activiteiten voor het eigen kind.
Voor degenen die ervoor kiezen geen vrijwilligerstaken voor de vereniging te verrichten, is het bestuur bevoegd een bedrag per lid per kalenderjaar vast te stellen en in rekening te brengen.
Het bestuur wenst deze projectgroep veel succes toe.


Fitnessproject
Het eindrapport ‘Onderzoek Fitnessproject’ is door de projectgroep aangeboden aan het bestuur. Wij zijn de leden van de projectgroep Johan Foppen, Kees van Gemert, Wim Verdoold en Marcel Celie veel dank verschuldigd voor het grondige onderzoek dat zij hebben uitgevoerd. 


Het bos in
Zoals jullie wellicht gelezen en/of ook zelf ervaren hebben, worden aan het gebruik van ons mooie bosgebied steeds meer beperkingen opgelegd. Aan de ene kant begrijpen wij dit ook in verband met het effect op flora en fauna.

Aan de andere kant moet naar onze mening verantwoord gebruik van ons bosgebied mogelijk blijven, en moeten ‘de goeden niet onder de kwaden lijden’. Met andere woorden: waar anderen mogelijk gebaande paden verlaten en bijvoorbeeld de hond los laten lopen in gebieden waar dit niet is toegestaan, gaan wij Athlos-leden respectvol om met de natuur, en houden we ons aan de regels.
Wij hebben dit ingebracht in ons overleg met de gemeente Harderwijk, en hen verzocht hieromtrent eenduidig beleid te maken met de andere grondeigenaren in ons bosgebied: de gemeenten Ermelo en Nunspeet, Staatbosbeheer en Natuurmonumenten.  


Praat mee

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Athlos staat gepland op vrijdag 12 april, om 19.30 uur in ons clubhuis. We hopen ook jou daar te treffen. 


Rob Daamen, voorzitter

Nieuws van het bestuur Overzicht