Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
Atletiek (maand)Categorie*
Atletiekunie nummer
Vragen
Bij welke trainingsgroep ga je trainen? (als het je niet weet, vraag het je trainer)*
 
 
Protocol Bescherming Persoonsgegevens
Athlos hanteert een protocol bescherming persoonsgegevens.
Dit protocol is te raadplegen op de website van Athlos (www.athlos.nl).
 
Rechten en plichten lidmaatschap
Ik verklaar bekend en akkoord te zijn met de rechten en plichten die het lidmaatschap van Athlos met zich meebrengt.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn op verzoek bij de secretaris verkrijgbaar.
De hierboven ingevulde persoonlijke gegevens worden opgenomen in het leden- en vrijwilligersbestand.
Tevens maken wij je er op attent dat er foto’s van diverse evenementen op de webtsite en/of in het clubblad van Athlos worden gezet.
Sportbeoefening geschiedt geheel op eigen risico.
Vul desgewenst de gezondheidsverklaring in, die te vinden is op de website van Athlos en raadpleeg bij gezondheidsrisico’s altijd je huisarts.
Het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld alsmede het lidmaatschap van de Atletiekunie wordt gelijktijdig met de 1e contributie geïnd.
Ik ga akkoord met bovengestelde *
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Atletiekvereniging Athlos om doorlopende incasso-opdrachten naar je bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
IBAN-nummer af te schrijven wegens contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Opmerking