Uit de ALV 14/4 en 11/5

Leden praten mee over vrijwilligerswerk en clubhuis

Van de voorzitter:
Op 14 april jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Athlos plaats. Er waren ruim 60 leden aanwezig. Het ging onder andere over het vrijwilligerswerk bij de vereniging en uitbreiding van het clubhuis. 

Jubilarissen
In de Nieuwsbrief van april jl. is al met met foto’s aandacht besteed aan de jubilarissen (Evert Brink - 25 jaar en Jannie Kuijken en Nelly Wels – 40 jaar) en de winnaars van de aanmoedigingsbeker (Lieke Geerling – baanatletiek) en de prestatiebekers (Peta Mulder – wandelen, Sten Oostland – wegatletiek en Monique Jansen – baanatletiek).

Uitbreiding clubgebouw
Voor de pauze werd door Marcel Celie met behulp van afbeeldingen het bouwplan voor de uitbreiding van het clubgebouw gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan werden er door de leden vragen gesteld over nut en de noodzaak van deze uitbreiding voor de realisatie van een fitnessruimte en meer opslagruimte.
Door het bestuur werd toegezegd dit nader te laten onderzoeken. Pas als die behoefte duidelijk is aangetoond, is aan het bestuur mandaat gegeven dit verder te gaan uitwerken overeenkomstig het stappenplan (zie ook hier). Uiteindelijke besluitvorming, inclusief het aangaan van financiële verplichtingen, is uiteraard aan de leden tijdens een ALV.

Begroting en nieuw bestuur
Na de pauze kwamen de financiële stukken aan de orde. Er werd bij acclamatie ingestemd met het advies van de kascontrolecommissie om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde (financiële) beleid over 2022 en er werd ingestemd met de begroting voor 2023.

Drie leden van het bestuur waren aftredend: Alida van der Kolk, Patricia van Domburg en Natascha Kuijken. Door de voorzitter werden zij hartelijk bedankt voor hun inzet als bestuurslid van Athlos, hetgeen ondersteund werd met een fraaie bos bloemen. Drie nieuwe bestuursleden werden voorgesteld: Petra Winter, Desiree Roelse en Jan Eiben Roepman. Alle drie werden benoemd tot bestuurslid voor een periode van twee jaar. Eveneens werden Marc Bezemer en Rob Daamen voor één jaar benoemd.

Meerjarenbeleidplan en statuten ed
Vervolgens werden de aanwezigen geïnformeerd over de voortgang van het Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2025.
Ook werd gesproken over de nieuwe statuten, huishoudelijk reglement (HR) en bestuursreglement.

Directe aanleiding voor het wijzigen van de statuten is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Gekozen is om de modelstatuten van de Atletiekunie te gaan gebruiken. Hierdoor verhuisden een aantal teksten naar het huishoudelijk reglement, dat daarom ook aangepast was. Het bestuursreglement was ter kennisneming gebracht van de leden, en wordt door het bestuur vastgesteld. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Omdat slechts ruim 60 leden aanwezig waren, kon er geen besluitvorming plaatsvinden. Daarom werd binnen vier weken op 11 mei jl. een tweede ALV bijeengeroepen. De circa 20 aanwezige leden stemden toen unaniem in met de nieuwe statuten.

Vrijwilligerswerk
Tijdens de ALV van 14 april werd wel het nieuwe HR vastgesteld. De belangrijkste wijziging hierin is wel dat in het vorige HR in artikel 22 stond: ‘Van leden wordt verwacht dat zij voor de vereniging vrijwilligerswerk verrichten. Dit geldt ook voor de leden van 15 jaar en ouder. Voor leden die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt, worden de ouders c.q. de wettelijke vertegenwoordigers aangezocht. In dat geval hebben de diensten alleen betrekking op de ten behoeve van het eigen kind georganiseerde activiteiten.’

In het nieuwe vastgestelde HR is bepaald: ‘De leden hebben de plicht tot het verrichten van vrijwilligerswerkzaamheden ten behoeve van de vereniging, ten minste acht uur per  kalenderjaar. Dit geldt voor alle leden van 15 jaar en ouder. Voor leden die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt, worden de ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers voor deze diensten aangezocht. In dat geval hebben de diensten alleen betrekking op de ten behoeve van het eigen kind georganiseerde activiteiten. Een lid en/of ouder/verzorger van een jeugdlid kan ervoor kiezen - om wat voor reden dan ook - geen vrijwilligerstaken voor de vereniging te verrichten. Het bestuur is dan bevoegd om een bedrag per lid per kalenderjaar vast te stellen en in rekening te brengen.’

Rob Daamen, voorzitter

 

Het officiële verslag van de ALV verschijnt later en kan in de volgende ALV door de leden officieel worden vastgesteld.

Nieuws van het bestuur Overzicht