Contributie 2022

Alle bedragen in €

AV Athlos Contributie

Wedstrijd-pakket

Atletiekunie Lidmaatschap

Wedstrijd Licentie

 

Maand

Jaar

Maand

Jaar

Jaar

 

 

 

 

 

 

Minipupillen

15,00

 

2,20

16,25

-

Pupillen ABC

15,00

 

3,50

16,25

8,80

Junioren BCD

15,50

 

3,60

17,15

15,65

Junior A

17,70

 

-

17,15

15,65

Senior master baan

19,90

 

-

18,55

25,05

Senior master weg

19,90

 

-

18,55

25,05

Recreant

18,70

 

-

18,55

-

Wandelaar/NW

13,40

 

-

18,55

-

Algemeen lid

 

38,00

-

18,55

-

Gezin

52,20

 

 

Donateur

 

38,00

Niet van toepassing is geen lid!

Toelichting 2022:

De contributie is verhoogd met het inflatiecijfer zoals dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt berekend en is naar boven afgerond op € 0,10. De inflatie over 2021 is 2,7 %. Dit inflatiecijfer is gebaseerd op het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

Over de maanden januari tot en m aart wordt slechts 50 % van de contributie geïnd i.v.m. corona.

Onder senior master weg wordt verstaan die wegatleten die ook een wedstrijdlicentie hebben. Alle andere wegatleten zijn recreanten evenals de baanatleten die ook elders lid zijn.

De kosten van het lidmaatschap Atletiekunie en de wedstrijdlicentie zijn een gegeven en worden ons in rekening door de Atletiekunie. Hetzelfde geldt voor de administratiekosten. Tussen 1 oktober en 31 december wordt korting verstrekt op het lidmaatschap van de Atletiekunie en op de wedstrijdlicentie. Voor details zie atletekunie.nl.

Het wedstrijdpakket blijft ongewijzigd. Weliswaar zijn de uitgaven voor wedstrijden hoger dan de inkomsten maar de jeugdsubsidie van de gemeente Harderwijk dekt min of meer het verschil. Over de maanden januari tot en maart worden de kosten van het wedstrijdpakket niet geïnd i.v.m. corona.

De maand bedragen gelden voor de periode 1 mei 2021 t/m 31 maart 2023 en gaan in per 1 mei 2022. De maandbedragen zijn inclusief het wedstrijdpakket.

De jaarbedragen gelden voor het gehele jaar (restitutie is niet mogelijk). Voor nieuwe inschrijvingen geldt vanaf 1 oktober een tarief van 25% van het jaarbedrag.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 16,-.

De ingangsdatum van het lidmaatschap is per de 1e van de eerstvolgende maand.

De hiervoor genoemde bedragen worden allen uitsluitend automatisch en apart geïncasseerd.

Bij incasso storneringen en -blokkeringen wordt de nota betaler € 1,50 per post/per keer extra in rekening gebracht.

Het wedstrijdpakket (inschrijfgeld en reisgeld) bestaat uit: 4 medaillewedstrijden, 4 wedstrijden in de Gelders - Overijsselse crosscompetitie, 4 competitiewedstrijden/Athletics Champs, 2 indoorwedstrijden, deelname aan de Halve Marathon van Harderwijk 2022 of een soortgelijke wedstrijd in 2022, deelname aan de Nationaal Kampioenschap Estafette Cross, deelname aan competitie BCD junioren

Het wedstrijdpakket is verplicht voor de genoemde groepen.

Deelname aan een Nederlands kampioenschap wordt vergoed door de vereniging.

Trainers (baan-, weg- en wandelen) incl. assistent-trainers worden voor 100% vrijgesteld van contributie. Inval- of oproep trainers zoals we die kennen bij de wegatletiek en wandelen/nordic-walking krijgen 25 % korting op de normale contributie; als op het eind van het jaar blijkt dat ze meer dan gemiddeld 10 trainingen per kwartaal hebben gegeven krijgen ze achteraf de contributie tot 100 % terugbetaald.

De vergoedingen per training worden gehandhaafd op het huidige niveau. Achteraf dienen de trainers per kwartaal een declaratie in.

De betaling van het lidmaatschap Atletiekunie komt voor rekening van de vereniging voor de trainers en de assistent-trainers. Een eventuele wedstrijdlicentie blijft normaal bestaan voor die trainers die een wedstrijdlicentie willen hebben.

Er is geen overgangsregeling en er is geen sprake van terugwerkende kracht.

De hoofdtrainers geven eenmaal per kwartaal aan de ledenadministratie door wie trainers, assistent-trainer, inval of oproeptrainer zijn.

In het vrijwilligersbeleid van de vereniging is opgenomen dat leden die meer dan tien dagdelen in het voorafgaande jaar vrijwilligerswerk voor de vereniging hebben gedaan 25% korting krijgen op de contributie. De “niet-actieve” leden (juryleden en vrijwilligers die in de kantine e.d. vrijwilligerswerk doen) betalen geen contributie als ze geen gebruik maken van de diensten van de vereniging.

De leden die in 2021 vrijwilligerskorting hebben gekregen deze eveneens te verlenen in 2022 tenzij ze zijn gestopt als vrijwilliger. Apart zal moeten worden vastgesteld welke leden die individuele functies vervullen in aanmerking komen voor vrijstelling. Hetzelfde geldt voor de bestuursleden.

Gezinnen waarvan de gezinsleden allen op hetzelfde adres wonen betalen gezinscontributie als drie of meer gezinsleden lid zijn van Athlos. De contributie bedraagt tweemaal de contributie van een pupil excl. wedstrijdpakket plus eenmaal de contributie van een recreant. De gezinsleden betalen wel het lidmaatschap van de Atletiekunie en eventueel de kosten van de wedstrijdlicentie.

Contributies & tarieven 2022 Nederlandse Triathlon Bond

 2022_tarieven_nab.jpg