Gedragscode

Athlos heeft een goede naam. Er heerst een sportieve, ‘sociale’ cultuur, gekenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid met veel ruimte voor persoonlijk contact.

Om deze goede naam te behouden heeft Athlos een gedragscode ontwikkeld. In de gedragscode staan een aantal afspraken zoals wij binnen Athlos met elkaar willen omgaan met gewenst en ongewenst gedrag. Het gaat er om goed gedrag te bevorderen en mensen te stimuleren om elkaar aan te spreken op hun gedrag. Een goede gang van zaken waarborgt een veilig en prettig klimaat binnen de vereniging.

1. Wij communiceren op een open en eerlijk wijze met elkaar. Dit betekent enerzijds heldere informatie verstrekken over belangrijke zaken binnen de vereniging, anderzijds op de juiste momenten, op de juiste plaats en op de juiste toon aangeven als je het ergens niet mee eens bent. Maar ook accepteren als beslissingen worden genomen die afwijken van je eigen mening.
2. Wij respecteren elkaar altijd. Dit houdt in: elkaars mening en prestaties respecteren, luisteren naar de ander en rekening houden met de gevoelens van anderen. Intimideren, vloeken en schelden wordt niet getolereerd. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat er getraind kan worden en wedstrijden gehouden kunnen worden. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. Respect betekent ook op zorgvuldige wijze omgaan met de ander, je onthouden van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of andere vormen van kwetsbare bejegening.
3. Wij pesten, plagen, intimideren en discrimineren niet.Pesten is kinderachtig: als het toch gebeurt spreek je elkaar of de trainer hierover aan. Discriminatie naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren is verboden en wordt bestreden.
4.Vrijwilligerswerk hoort erbij. Ieder lid of ouder van een jeugdlid is bereid om gevraagd en ongevraagd beperkte taken binnen de vereniging te verrichten. Er is altijd een passende activiteit waar de vereniging mee geholpen is. Zonder vrijwilligers zal Athlos eenvoudigweg niet kunnen functioneren.
5. Alle leden die training geven binnen Athlos dienen te beschikken over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan vijf jaar). Dit geldt tevens voor alle bestuursleden, diegenen die met privacygevoelige gegevens beheren (ledenadministratie) en vertrouwenscontactpersonen.
6. Draag clubkleding bij wedstrijden. Bij wedstrijden dragen we de voorgeschreven clubkleding.
7. Wees zuinig met Athlosmateriaal en blijf af van andermans eigendommen. Athlos investeert veel in gebouwen en sportmaterialen. Deze middelen brengen wij als leden en via sponsoren zelf bijeen, dus betalen wij en onze sponsoren het allemaal zelf. Reparatie- en onderhoudskosten kunnen beperkt worden wanneer iedereen zuinig met materialen omgaat. Opzettelijke vernielers worden aansprakelijk gesteld voor de toegebrachte schade.
8. Afspraak is afspraak. We komen onze afspraken na en spreken elkaar daaropaan. De beleidskaders van Athlos zijn bindend voor iedereen.
9. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, zoals weergegeven in het Protocol Bescherming Persoonsgegevens.

10. Als lid van Athlos onderschrijf je deze gedragscode.

 

Verenigingshandboek Overzicht