Sponsorcommissie

Doelstelling commissie:
Het verwerven van ondersteunende middelen of materialen bij sponsors ten behoeve van de vereniging in het algemeen of van haar activiteiten in het bijzonder.


Positie binnen de vereniging:
De sponsorcommissie is door het bestuur ingesteld. Zij bestaat uit een voorzitter en een nog door de commissie aantal aan te stellen leden. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de activiteiten van de commissie.
De sponsorcommissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door de penningmeester. Deze fungeert als eerste aanspreekpunt voor de commissie naar het bestuur.

Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden:
- De SC is verantwoordelijk voor het verwerven van financiële middelen en/of andere fondsen/middelen/materialen bij sponsors, ten behoeve van de hele vereniging.
- Het belang van de vereniging wordt hiermee gediend en het belang van de sponsor op de afgesproken wijze wordt behartigd.
- De SC is verantwoordelijk voor het tot stand brengen, onderhouden en op correcte wijze afronden van de met de sponsor aangegane samenwerkingsrelatie, zo nodig in nauwe samenwerking met de PR-commissie en/of WOC.
- De SC heeft de bevoegdheid om binnen de met het bestuur afgesproken sponsorpakketten, namens het bestuur afspraken met de sponsors aan te gaan, tot een waarde van € 5000,00 op jaarbasis.
- Tevens is de SC bevoegd tot het ondertekenen namens het bestuur van hierop gebaseerde (sponsor) overeenkomsten, met dien verstande, dat overeenkomsten boven de € 5000,00 worden voorgelegd en (mede-) ondertekend door de voorzitter en penningmeester van het bestuur.
- Bij overeenkomsten boven de € 3000,00 wordt het bestuur ingeschakeld om de overeenkomst een feestelijk tintje te geven.
- In geval afspraken met sponsors het belang en/of het algemene beleid van de vereniging (dreigen) te doorkruisen en/of daarover twijfel bestaat, dient tijdig voerleg met het bestuur plaats te vinden.
- De afspraken met sponsors worden gemaakt op basis van de met het bestuur afgesproken sponsorpakketten en/of daarin genoemde onderdelen.
- De afspraken met sponsor vinden bij voorkeur plaats op basis van een schriftelijke (meerjarig) sponsorovereenkomst, met een gemaakt kopie toegestuurd naar de penningmeester.
- De SC stuurt tenminste eens per half jaar een overzicht van de resultaten van de sponsor activiteiten aan de penningmeester.
- In geval van sponsoring in natura en/of van gebruik van ruimtes van het clubhuis, wordt door de SC tijdig overleg gevoerd met de voorzitter van de kantinecommissie.
- Voor reclame-uitingen van sponsors heeft de SC 8 vlaggenmasten en het hekwerk rondom de baan ter beschikking.

-
De commissie voert haar werkzaamheden uit op basis van een jaarplan en binnen het toegekende budget.

Organisatie & vrijwilligers Overzicht