Vrijwilligerscommissie

Doelstellingen:
1. Het creëren en bevorderen van een kwalitatief en qua omvang voldoende groot vrijwilligerspotentieel met als resultaat dat voor alle activiteiten van de vereniging de vereiste vrijwilligerscapaciteit wordt gewaarborgd;
2.Het zorg dragen voor een goede waardering en begeleiding van de vrijwilligers. 


Positie binnen de vereniging:
De Vrijwilligers Commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een voorzitter (Vrijwilligerscoördinator) en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De voorzitter is de eerst aanspreekbare persoon voor de activiteiten van de commissie. De commissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door een aangewezen bestuurslid, te weten de voorzitter c.q. vice-voorzitter. Deze fungeert ook als aanspreekpunt en eerste contactpersoon voor de commissie naar het bestuur.

Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden:
De taak van de Vrijwilligers Commissie is uitvoering te geven aan het door het Bestuur van Athlos geaccordeerde Vrijwilligersbeleid, zoals vastgelegd in het Vrijwilligersprotocol. In dit protocol zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader beschreven en uitgewerkt.
Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van het Vrijwilligerswerk en zo nodig wordt het Vrijwilligersbeleid hierop aangepast.

De commissie voert haar werkzaamheden uit op basis van een jaarplan en binnen het toegekende budget.

Organisatie & vrijwilligers Overzicht