Accommodatiecommissie

De Accommodatiecommissie beheert en onderhoudt de (sport) accommodatie in ruime zin, zodanig dat deze door de vereniging in overeenstemming met haar doelstelling kan worden gebruikt.

Positie binnen de vereniging:
De Accommodatiecommissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een voorzitter en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden.
De commissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door een aangewezen bestuurslid, te weten het bestuurslid Beheer en Onderhoud Accommodatie. Deze fungeert ook als aanspreekpunt en eerste contactpersoon voor de commissie naar het bestuur.

Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden:
Onder beheer en onderhoud wordt verstaan dat de accommodatie en atletiekmaterialen in overeenstemming met de verenigingsdoelstelling (door de atleten) gebruikt kunnen worden. Dat betekent dat er tijdig wordt aangevuld of vervangen, reparaties worden uitgevoerd, schoon wordt gemaakt en preventief onderhoud wordt gedaan. Een aantal werkzaamheden wordt uitbesteed aan derden zoals technische installatie en glasbewassing.

Nader uitgewerkt betekent dit op hoofdlijnen het volgende:
Beheer en onderhoud van alle roerende en onroerende eigendommen van de vereniging;
Overleg met gemeentelijke terreinbeheerder inzake beheer en onderhoud van alle gehuurde zaken;
Uitgifte en inname van materialen bij wedstrijden e.e.a. in overleg met het WOC;
Veiligheid en welzijn bevorderen binnen de door het bestuur aangegeven (beleids)kaders.

De commissie voert haar werkzaamheden uit op basis van een jaarplan en binnen het toegekende budget.

Organisatie & vrijwilligers Overzicht